PEDAGOG

Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy

ZADANIA PEDAGOGA

Zadania pedagoga określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

Należą do nich w szczególności:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki;
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły i placówki;
  3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 
  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  8. wspieranie nauczycieli, wychowawców klas i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pedagog co roku prowadzi/organizuje zajęcia profilaktyczne dla klas I (m.in. Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa, Profilaktykę uzależnień). Dla uczniów klas IV współorganizuje badania predyspozycji zawodowych oraz wyjazd na Salon Maturzysty  dla klas V. Pełni rolę opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu. W tym roku szkolnym koordynuje realizację ogólnopolskieg programu profilaktycznego „Dobry Temat” i kontynuuję udział w programie „W Służbie Prawu”, „ARS, jak dbać o miłość”.

Instytucje, z którymi współpracuje pedagog to m.in.:

Komenda Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Sąd Rejonowy (Wydział rodzinny i nieletnich), ZOZ Ropczyce,.

© 2024 PEDAGOG

Theme by Anders Norén